Почетна

Основни суд у Књажевцу је суд опште надлежности основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштвима ( "Сл. гласник РС", бр. 101/2013 ) , и почео је са радом 01.01.2014 године.

Према закону о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013) , основни суд у Књажевцу, у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у Књажевцу , у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Основни суд у Књажевцу, у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд у Књажевцу пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.

Ступањем на снагу закона о јавном бележништву и новелираног Закона о ванпарничном поступку Основни суд у Књажевцу надлежан је и за саставњање исправа за које је овим законима прописано да их сачињавају јавни бележници. Ову надлежност Основни суд у Књажевцу ће садржати све до именовања јавног бележника за подручје овог суда.